Madde 1- TARAFLAR

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kanun: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için)

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu

Hizmet Sağlayıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket veya “cozumkendimiz.com”

Müşteri: Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi veya “Alıcı”

Site: Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesi

Taraflar: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri

Sözleşme: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri arasında akdedilen işbu sözleşme

  1. HİZMET SAĞLAYICI

Hizmet sağlayıcı bundan böyle “COZUMKENDİMİZ.COM” veya “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.

Adres: CUMHURİYET MAH. FATİH SULTAN MEHMET BLV. A BLOK-15 NO: 41 A/A NİLÜFER/ BURSA

Telefon: +90 (533) 155 66 18

E-posta: iletisim@www.cozumkendimiz.com

2.MÜŞTERİ

Bundan böyle Müşteri ve Hizmet Sağlayıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı’nın, Müşteri’ye satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı’nın, Müşteri’ye satışını yaptığı, iş bu sözleşmeni 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. (Şirketler için)

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Danışmanlık

  • Bireysel Danışmanlık, danışmanımız ile birebir, canlı ve online olarak gerçekleştirilen hizmet seçeneğidir.
  • Grup Danışmanlık; online grupların canlı olarak webinar platformu vasıtasıyla aldıkları hizmet seçeneğidir.

Satış Fiyatı

  • Site üzerinde her bir hizmet paketi için belirlenmiş hizmet bedelidir.

Ödeme Şekli

  • Hizmet paketlerinin alımında site üzerinde tanımlanmış, kullanılabilecek ödeme yöntemleridir.

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, Hizmet Sağlayıcı’nın, cozumkendimiz.com sitesinde veya Müşteri’ye yazılı iletişim yolları ile (e-posta, sms vb.) bildirilen şekilde ve bildirilen tarihte ifa edilecektir. İfa anında Müşteri’nin ifa yerinde bulunmaması halinde Hizmet Sağlayıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Müşteri tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.cozumkendimiz.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Müşteri, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 COZUMKENDİMİZ.COM, sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak www.cozumkendimiz.com’da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Danışmanlık içeriği, danışmanlık esnasında değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4 cozumkendimiz.com, takvimde açıklanan günü, saati, yeri ve danışmanı değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişim, sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.

5.5 Danışmanlığın belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Müşteri’ye bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren danışmanlıklar için COZUMKENDİMİZ.COM’a, Müşteri’den ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.6 Danışmanlık esnasında, danışmana veya diğer katılımcılara sözlü veya yazılı olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, COZUMKENDİMİZ.COM bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları danışmanlıktan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından danışmanlığı sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu danışmanlığa katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

5.7 Danışmanlık daveti Müşteri’ye COZUMKENDİMİZ.COM tarafından yazılı iletişim yolları ile (e-posta, sms vb.) gönderilecek olup, bunun takibi Müşteri’ye ait olacaktır. COZUMKENDİMİZ.COM tarafından iletilen gönderinin katılımcıya ulaşmaması halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, COZUMKENDİMİZ.COM herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve konu bildirim katılımcıya yapılmış sayılır.

5.8 Grup danışmanlık hizmetinde yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir danışmanlığa katılım için kullanılmasına imkân verilmesi tamamen COZUMKENDİMİZ.COM’un tasarrufundadır.

Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, COZUMKENDİMİZ.COM ‘un makul kontrolü dışındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde, COZUMKENDİMİZ.COM, işbu ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, COZUMKENDİMİZ.COM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için COZUMKENDİMİZ.COM’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.9 Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.9 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliği gereği yabancı nitelik taşımaz. (Şirketler için)

5.10 Müşteri danışmanlık esnasında çekilecek her türlü ekran alıntısı, fotoğraf, video kayıt için izin vermiş olacaktır. Bu içeriklerin dijital medya kanallarında paylaşılması, kullanılması COZUMKENDİMİZ.COM’un inisiyatifindedir. Müşteri hiçbir şekilde hak iddiasında ya da itirazda bulunamaz.

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Müşteri’nin kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Ödemeler, kredi kartı ile tek çekimde yapılacaktır.

6.3 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, COZUMKENDİMİZ.COM hizmete ilişkin satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini COZUMKENDİMİZ.COM’a ödememesi halinde, Hizmet Sağlayıcı sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 7 – CAYMA HAKKI:

Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteri’ye sunulan hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen hizmetlerden olduğundan; işbu satım sözleşmesinde cayma hakkı mevcut olmadığı gibi, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün olmadığı için, sunulan bu hizmetler hakkında cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 8 – BİLDİRİMLER İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, yazılı iletişim yolları ile (e-posta, sms vb.) yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile gerçekleştirdiği yazılı iletişimin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Müşteri’nin veya Hizmet Sağlayıcı’nın ikametgahının bulunduğu yer olan BURSA Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri ile Bursa İcra Daireleri yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda BURSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler. (Şirketler için)

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümleri uygulanacaktır. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun/kurum mevzuatı geçerli olacaktır.

MADDE 11 – GİZLİLİK

11.1. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikası içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3. kişilerle paylaşabilecektir. İşbu madde MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

11.2. HİZMET SAĞLAYICI işbu kişisel bilgileri idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde HİZMET SAĞLAYICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri HİZMET SAĞLAYICI tarafından kesinlikle saklanmaz, Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

İş bu Sözleşme HİZMET SAĞLAYICI’ nın sunduğu, ‘Online Bireysel Danışmanlık – Online Grup Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen MÜŞTERİ arasında olup; hizmetlerinden faydalanmak için işbu sözleşmeyi onaylamak isteyen MÜŞTERİ arasında sözleşmenin altında yer alan “Web sitesinin Mesafeli Satış Sözleşmesi sayfasını okudum ve kabul ediyorum” kontrol kutucuğunun tıklanarak kabul beyanının SATICI’nın kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

MÜŞTERİ, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Ben tüketici/müşteri olarak, iş bu 5(beş) sayfadan ibaret ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

Hizmet Sağlayıcı

COZUMKENDİMİZ.COM

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde kurulmuştur.